Tajaajilli karaa bilbilaan ogeessa fayyaa waliin haasa'uun yaala argachuu 'Tele medicine' jedhamu, biyyoota guddatanitti yeroo dheeraaf dhimma itti bahamaa jiraatus Itoophiyaatti hedduu hin baratamne. 12K likes. Namni maqaa ijoollef baasuu barbaadu nu haa quunnamu!Nutis,seena ykn mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra. Kanaanis asoosamoota dheeraa, ogwalaloo fi … 8-hagayya. 140 Oromo Names With The Meaning For Girls...Names of Oromos: Meanings and Origins...Oromo names are made up from the following aspects: Inferred names, Physical features at birth, Behavioral features at birth, Names of animals, Names associated with farming work, Names associated with farming inputs, Names of plants, Amount of cattle owned, Names referring to the season, Politically … Kanatti aansee faashistichi, Hayila Sillaaseen maqaalee Oromoo gara maqaalee Amaaraatti geeddaruu itti-fufe. 5-caamsaa. Breaking News. 1. (Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Haaluma Kansan Jechoota Afaan Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa( context and Form) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu. The War in Tigray Is a Fight Over Ethiopia’s Past—and Future. Finfinnee, Fulbaana 27, 2013 (FBC) – Maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf dabarfaman. Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo.com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. 8-HAGAYYA. Qubeen Afaan Oromoo akkaataa lamaan barreeffama. Yeroo ammaa ummanni Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda’u filatee moggaafataa jira. Copyright© 2019, Afaan Oromo Online - All rights Reserved. Gaaddisaa, Gaalloo, Gaanfuree, Gaangul, Gadaa, Gadaadaraartuu, Gaaddise, Galaanaa, Galataa, Galgalee, Galgaloo, Gammachis, Gammachuu, Gammadee, Ganamee, Garbaa, Gidaadaa, Giiftii, Gishuu, Godee, Goobanaa, Guddaa, Guddataa, Guddattuu, Guddinaa, Guddisaa, Gurbaa, Gurmeessaa, Gurmuu, Guutaa, Guutamaa, Guutuu, Guyyaa. Ibsaa, Ibsituu, Iddoosaa, Iddooshee,Ifa’iftuu,Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa. Finfinnee, Fulbaana 27, 2013 (FBC) – Maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf dabarfaman. #Gareewwan_Jechootaa Afaan Oromoo jechoota kumaata hedduun lakkaa'aman qaba. Ethiopia is in a Point of No Return Disintegration as Abiye Ahmed Leads Her Down a Cliff. Kanaaf jechoota walfakkaataan gareedhaan qoqqooduun xiinxalluun ala hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha. Naanaati, Naa’ol, Naa’omi, Nadhanii, Nadhii, Nagaasaa, Nagaasee, Nagaraa, Nagarii, Nagaroo, Nagawoo, Nammarraa, Naa’ol, Nuurfataa. -Ejjaa(fedhii […], Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa. 11-sadaasa. Fileebar, Atinaan, Atisiin, Heeraan , Seeraan,..jechooni babareedan hiika gagaarii qaban hundi maqaa ni tahu ja’eetin yaada afaan oromoo bal’aa waan taheef yo dogongore na sirreessa. 4-eebila. Afaan Oromoo. Oromo is a language spoken by over 24 million people living primarily in Ethiopia, but also in Kenya and Somalia. Loogni Afaan Oromoo akkuma sadarkaa sagaleefi jecha irratti argamu sadarkaa latii irrattis ni argama. Afaan Oromoo. Mataduree: Qaaccessa Adeemsaafi Faayidaa Hiibboon Oromoo Ijoolleef Qabu: Haala Qabatama Aanaa Ada’aa Irratti … Jijjiirama maqaalee magaalota Oromiyaa Afaan Oromoo Irra Gara Afaan Habashaatti Jijjiirame Waliif Dabarsu Facaasi . Afaan Oromoo qubee hinqabu; qubee dhabuun kabajaa afaannan biroo argatan isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame. Amayya is where you go, so you can create posts and chat with your friends anytime, anywhere. Barataa Saamuu’eel Margaa Nagaraa umriin isaa Kudha Saddeet.Barataa kutaa kudha lamaa yoo ta’u barnoota isaa kan rammaddiin qabxii olaanaa fiduun badhaasoota adda addaa argataa jira. Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa. The history of the Oromo people is filled with violence from both their sides and those seeking to rule them, but sources don't always agree. Latest . Guyyaa har’aa magaalaa Shaashamanneetti traaktaroonni 310, maashinoonni midhaan haaman (koombaaynaroonni) 80 qonnaan bultootaaf kennamaniiru. Fakkeenyaaf, gadamsa-baddaa gara “ yaMinilik dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani. Obsaa, Obsee, Ofirraa, Olaanaa, Olyaad, Qabataa, Qabbanee, Qananii, Qananiisaa, Qaqqabaa, Qarneessaa, Qeeransoo, Qondaalee, Quufaa. Afaan Oromo was a palace language during the reign of Iyoas who was monolingual in Afaan Oromo (Richard Greenfield, 1965). Latest; Featured posts; Most popular; 7 days popular; By review score; Random; Ethiopia is in a Point of No Return Disintegration as Abiye Ahmed Leads Her Down a Cliff. FINFINNEE - Addis Ababa 2. Daangulee, Daawwitii, Dabalaa, Dabalee, Dadhiituu, Dambalee, Dammakoo, Dammaqsaa, Dammasaakeetii, Dammashee, Dammee, Dandanaa, Dandeessuu, Dangalaa, Daraaraa, Daawwitii, Deebii. The employment of 3,000 soldiers as palace guards (Tesfaye Zergaw, 2001; Trimngham, John, 1965) helped to make Afaan Oromo virtually the official language of the palace (Martial De Slavic, 2008). Abstract This paper addresses the typology of Oromo personal names and considers naming as an important aspect of Qubee: Mallattoo sagaleewwanii tahee bakka bu’uudhaan kan dubbatu jechuudha. #gibee_tube_like_subscribe_godhaaGibee tube kan oromoti. DAALATTII - 4 … Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Yunivarsitii Dambi Doolloo keessatti gamooleen tajaajila adda addaa kennan maqaa gootota fi namoota bebbeekamoo naannoo sanattis tahe sadarkaa Oromiyaa fi Itiyoophiyaatti wanna gaarii hojjetaniin moggaafamuu Yunivarsiitiin Dambii Doolloo beeksise. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan darban keessatti aadaa,afaan,seenaafi aartii uummata Oromoo dagaagsuufi guddisuuf,hojiiwwan gurguddaa baayi’ee hojjetee jira.Kanneen keessaa Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoofi barnootaa akka ta’u godheera.Afaan Oromoo afaan Saayinsii,tekinooloojii,hogbarruufi artii ta’uun akka dagaagu,baldhinaan irratti hojjetameera. 1. 3-bitootessa. 4-EEBILA. Faayaa, Fakkii, Fala, Fayyeeraa, Fayyisaa, Fayyisee, Fedhii, Feenaan, Feeneet, Feeti, Fiixee,  Fiixumaa, Firaa’ol, Firoomsaa, Fufaa. English news from the Voice of America. Hiikkaa Halluu Alaabaa Oromoo kan Sirna Gadaa – Gurraa-Diimaa-Adii. Urgeessaa, Urjii, Ushii, Utuu, Waaqasaa, Waaqgashee, Waaqjedhaa,Waaqjiraa, Waaqtolee, Waaqwayyaa, Walalii, Waaqgaarii, Warqee, Wayyeessaa, Xaafaa, Yaadanii,  Yaadessaa, Yaachisaa. Afaan keenya guddicha kana dubbachuun, dubbisuun, barreessuun, ittiin hojjechuun daran haa guddifnu! Yoo hin beekne kunoo shaakali Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news, oromia,oromiyaa news,Oromia music,Oduu Oromoo,Oromoo - oduu gaafa aafrikaa, Ethiopia, Oromoo, Oromiyaa, aadaa, afaan, seenaa, Harargee, Arsii, Wallagga Falmataa-December 21, 2020. 1-muddee. Maqaalee Afaan Oromoo Qubee A-Z - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo Oduu Afaan Oromoo 1730 Taamsaasa Kallattii. VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Sagantaa as dhihoo. Kana dura MM Abiy waraanni mootummaa namoota nagaa magaala Maqaalee – kan jiraattota gara 500,000 qabdu balaarraa hambisuuf wanta gochuu qabu hunda akka godhu ibsaniiru. Previous Next. Guyyaa har’aa magaalaa Shaashamanneetti traaktaroonni 310, maashinoonni midhaan haaman (koombaaynaroonni) 80 qonnaan bultootaaf kennamaniiru. Sagantaa- Roobii Sagantaa itti aanu. Isaanis qubee xixiqqaa fi qubee gurguddaa jedhamuudhaani. Mee maqaalee kanneen keessaa muraasa asiin gaditti maxxansineerra, isinitti itti dabalaa. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata. Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Yoo hin beekne kunoo shaakali Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news, oromia,oromiyaa news,Oromia music,Oduu Oromoo,Oromoo - oduu gaafa aafrikaa, Ethiopia, Oromoo, Oromiyaa, aadaa, afaan, seenaa, Harargee, Arsii, Wallagga Afaan tokko heddummina jechoota isaa keessayyuu jechoota moggoyyaalee-tiin duwwaa miti, kan isa afaan sooressaa fi gabbataa isa taasisu. 1-MUDDEE. OBN Bit.14 2012-Meeshaalee ammayyaa`oon waldhaansa Fayyaa Daa`imman reefuu dhalataniif oolu hospitaala Referaalaa Kaarlii Mattuu keessa jiraachuun … Afaan Oromoo, Og-Barruufi Fookloorii Hagayya 2008/2016 Finfinnee . Filmii Ammayyaa miixuu Biyya keessaa fi biyya alaatti dadhabbii ilmaan oromoo fi jaalattoota aartii oromootiin kan hojjatameedha. Kana malees, adeemsa barnoota Afaan Oromoo keessatti, tooftaa ammayyaa barnoota caasluga afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru. … Afaan Oromoo. Isaanis qubee xixiqqaa fi qubee gurguddaa jedhamuudhaani. Caalaa, Caalaa, Caaltuu, Calqituu, Camadaa, Cangaree, . Gamoolee Yunivarsitii Maqaalee Goototaa fi Beektotaan Moggaafaman Bitootessa 11, 2020 Naakoor Malkaa; Gamoolee … Afaan Oromoo. Dhaabaa, Dheeressaa, Dhibbaa, Dhiinsaa, Dhufeeraa, Dhugaasaa, Dibaabaa, Dibaabee, Didaa, Diggaa, Diimaa, Diimee, Dinqiishee, Doi’ii, Dorgee, Dummeetti, Dungoo, Durreettii, Duullaa. 6-WAXABAJJII. Listen to find out how to use 'there is' and 'there are' in English. Aagaa, Aagituu, Aannanee, Abbayaa, Abboomaa, Abdannee, Abdataa, Abdii, Abdiisaa, Addunyaa, Adii, Akkakoo, Akkasaa, Akkashee, Amanuu, Amantee, Amantii, Amiidoo, Ammayyuu, Anaan, Aannanee, Angaasaa, Angaatuu, Araaree, Araarsoo, Askoo, Ayyaanaa, Ayyaanoo, Ayyaantuu. Odeessa kana irratti dabalata. Oduu Afaan Oromoo; Tamsaasa Sagaleen; Barbaadi Barbaadi; Previous Next. Sagantaa- Wiixata Sagantaa itti aanu. Admin-December 7, 2020 1. Kana dura MM Abiy waraanni mootummaa namoota nagaa magaala Maqaalee ... Oduu BBC Afaan Oromoo 30 Amajjii 2020 'Ana reeffatu narratti jijjigee jennaan madaa’een hafuu danda’e' Sanarra garuu namtolcheellee haa ta'u malee kanuma hiika Afaan Oromoo qabu wayyan jedha,'' jechuun himu. Stay in touch with your friends with the mobile application Amayya. 9-FULBANA. Qubeen Afaan Oromoo akkaataa lamaan barreeffama. 2,620 likes. Available for Android. 10-ONKOLOLEESSA. VOA news provides coverage from around the world and learning English lessons from VOA Special English. CAFFEE aannanii - Meksiikoo 8. AGAMSA - Markaatoo 3. Sirna Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea. Jechoota Saayinsii Fi Teknoloojii Afaan Oromootiin. 5 years ago. BIRBIRSA GOOROO - Piassa 6.Caffee Araaraa -sidist kiiloo 7. Dirqama kana ofitti fudhatee tarkaanfii saa jalqabe. Baacaa, Baaccuu, Badhaadhaa, Badhaanee, Badhaasaa, Badhaatuu, Bagudaa, Bakaree, Bakkashee, Bal’aa, Bantii, Bareedduu, Barii, Barrisee, Barsiisaa, Bashaadduu, Bashaanee, Bashaatuu, Beekaa, Beekumaa, Beenyaa, Biiftuu, Bilisee, Bilisummaa, Biqilaa, Biqiltuu, Birakee,  Bisoo, Biyyaa, Bonaa, Boonaa. +MAQAALEE BAATOTA AFAAN OROMOO. Maqaawwan Oromoo. Oduu Afaan Oromoo; Tamsaasa Sagaleen; Barbaadi Barbaadi; Previous Next. Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo, Afaan Oromo Online | Dhaabbanni Feesbuukii Hiikkaa Afaan Oromoo #Tajaajila_Ummataatiif ifa…, Kitaaba SIRNA ABBAA-IRREETIRRAA GARA DIMOKRAASII Wixina Qabsoo Bilisummaatiif Malu kan Obbo…, Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoonota hedduutti, Leenjii Ogeessota Maxxansa Toorarraafi Qeeqa Maxxansa Toorarraa Biyya Keenyatti, Ijoollee Abdii: Seenaa imala ijoollee Oromoo gurguramanii Itoophiyaa haga Afriikaa Kibbaatti, Irreecha: From Thanksgiving Ritual to Strong Symbol of Oromo Identity, Tajaajila Hiikkaa Feesbuukii Afaan Oromoo | Afaan Feesbuukii gara Afaan Oromoo…, Afaan Oromo Online| Barnoota Afaan Oromoo, Baaroo Tumsaa Bu’uuressaa ABOfi Mallattoo Qabsoo Oromoo – Seenaa Obbo Baaroo…, Nyaata akkuma nyaanneen wantoota raawwachuu hin qabne – Gorsa, Baaroo Tumsaa Bu’uuressaa ABOfi Mallattoo Qabsoo Oromoo – Seenaa Obbo Baaroo Tumsaa, Tajaajila Hiikkaa Feesbuukii Afaan Oromoo | Afaan Feesbuukii gara Afaan Oromoo Jijjiirachuu | Gorsa Hiikkaa Feesbuukii | Maxxansa Feesbuukii Afaan Hedduu Yeroo tokko Maxxansuu. Kunoo, maqaaleen Oromoo kanneen bara Minilik irraa kaasee, hamma bara Darguutti geeddaramaa turan sun, ammallee ee bara “ warraaqxota fi tarkaanfatoota Wayyaanee “-llee gara maqaalee isaanii kan … CALCALLI - Saar-bet 9. 9-fulbana. 5 years ago. Afaan keenya, Afaan Oromoo kana lachuunuu jifaarameetoo argama. Amir mahammad . (wiiliyaam sheekispir) 4) Kaleessaaf gaabbuu fi boruuf dhiphachuun guyyaa har'aa balleessuudha. Adeemsa jiruu jireenyaa keessatti dhalli nama muuxannoo horatan jechootaan wantoota bakka bu’aniin waliigala. Haawwanii, Hacaaluu, Hambaa, Hambisee, Hankoo, Harmee, Hawaas, Hawwii,Hawwinee, Hirphaa, Hirphaasaa, Hirphee, Horaa, Hordoofaa, Hortuu, Hundarraa, Hundee, Hundumaa. Kanaafuu subscribe gochu hin dagatiina. 1. 2-GURRAANDHALA. Write CSS OR LESS and hit save. 5-CAAMSAA. Afaan Oromoo qubee qeenxee digdamii jaha (26) fi cimdii shan (5) qaba. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. Barreessaa Marsariitii Afaan Oromo Online, There are currently 9208 Words(Jechoota) in this directory. 7-adoolessaa. Gaaffii abbaa biyyummaa yeroo jedhamu keessattuu yeroo ammaan tana sadarkaa guddina qabsoo Bilisummaa Oromoo fi sochii fincilaa dinqisiisaa Qeerroon Biisummaa Oromoo waggoota dhiyeenya kanaa walitti aansuudhaan geggeesseen humnooti adda addaa fayyadama gaaffii bu’uuraa uummati Oromoo baroota dheeraaf dhiyeessaa turee kana gar-malee itti fayyadamudhaan afaan faajjii uuma … Akkasumas mallattoo afaan tokko ittiin barreeffamee,namni qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha. Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo.com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. BADDAA EJERSAA - Ras Kaasaa Sefer 4. Fiilmii, Diraamaa, Tapha gaggabaabaa fi Sirboota AADAA FI AMMAYYAA hatattamaan argachuuf YouTube Isaaq Zeenuu TUBE SUBISCRIBE godhaa. Oduu. Maqaalee Oromoo kan namaa fi kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa’ani! Kanaafuu, barattoonni beekkumsa caasaa afaanichaa, aadaafi kan kana fakkaatan … BAAROO KORMAA - Xuqur Anbassaa 5. Amayya - a social network through which you can share interesting news, images and videos from YouTube with your friends and all the people.. Amayya gives you the ability to see the full stream of publications from users and communities, to search for people, products and communities without registration! Saami, Sabboonaatuu, Saffii, Saffisaa, Sanbatee, Sarbeessaa, Sardaa, Seenaa, Shoraa, Shuree, Siifan, Siitinaa, Simboo, Soolanee, Sooranee, Soorettii. CTRL + SPACE for auto-complete. Taamsaasa Kallattii. 20:30 - 21:00 Sagantaa- Kibxata Raadiyoo Dabalataa. +maqaalee baatota afaan oromoo. Stay in touch with your friends with the mobile application Amayya. 11-SADAASA. Baratoonni Oromoo Hin Gowwoomnaa yoo Jiraattan Barattu. Kanarraa, Kanbaraa, Kanhiriyyaa, Kankoo, Karoorsaa,Keelloo, Kennaa,Kennaakee, Kiilolee, Kiyyaa, Koo-keet, Kooraa, Koorsaa, Koortuu, Kumashii, Kumee, Kummarraa,Kumsaaboontuu,Kuulanii. Qindoomina Biyya keessaafi Alaa waliin tahuudhaan Feesbuukii/Yuutuubii Rogeeyyota Oromoo ugguraa jiru beektuu? Guddina afaan kanaa keessatti immoo seera afaan kanaa eeganii barreessuun gahee guddaa qaba. Amir mahammad. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba.sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Typology of Oromo Personal Names Tesfaye Gudeta Gerba School of Foreign Language Studies , College of Social Sciences and Humanities, Haramaya University P.O.Box 251 138, Dire Dawa, Ethiopia . (Maaksim Troobey) 5) Cabbii caalaa yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo qulloofteyyuu […]. Seensa 1.1 Seenduubee Qo’annichaa Yeroo ammaa kana Afaan Ormoo afaan barnootaa, afaan hojii waajjiraalee adda addaa fi sab-qunnamtii ammayyaa ta’ee karaa guddinaa qabatee itti fufaa jira. 140 Oromo Names With The Meaning For Girls...Names of Oromos: Meanings and Origins...Oromo names are made up from the following aspects: Inferred names, Physical features at birth, Behavioral features at birth, Names of animals, Names associated with farming work, Names associated with farming inputs, Names of plants, Amount of cattle owned, Names referring to the season, Politically … 20:30 - 21:00 Sagantaa- Kamisa Raadiyoo Dabalataa. Oromiyaa I Itoophiyaa . 7-ADOOLESSAA. Kanaafuu ka'i. Email: gudetatesfaye36@gmail.com. 10-onkololeessa. Magaalaa Mojootti meeshaaleen waraanaafi keemikaalli seeran alaa warshaalee keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame. Copha Jaalalaa, Xayalaa Jaalalaa, Ichuma Jaalalaa, Doonii Jaalalaa fi kkf asirraa argattu!----www.afaan-oromoo.com/copha-jaalalaa, Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ❤️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Inumaayyuu nama qaluu miti horii (sa’a, hoolaa fi reettii) illee yogguu qalan kolfaa fi gammachuudhaan miti; safuun waaan jiruuf gaddaan, Waaqa dhiifama gaafachuun fi kallattumaan dhiiga ilaaluurraa fuula ofii maqfachuun dha. Jaagamaa, Jaalallee, Jaalalii, Jaalannee,Jaalataa, Jaamboo,Jabeessaa, Jajanii, Jifaar, Jigsaa, Jiituu,Jootee, Jorgee. Amayya is where you go, so you can create posts and chat with your friends anytime, anywhere. 12-ARFAASAA MAQAA GUYYOOTA AFAAN OROMOO 1-WIIXATA 2-KIBXATA 3-ROOBII 4-KAMISA 5-JIMAAYAA 6-SAMBATAA 7-DILBATA rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Previous Next. Waan tokkos gargar-baafatee yoo lafa kaawwate, daran afaan sooressa isa jechisiisa. Sirna 3-BITOOTESSA. Yaada gaarii fi Maqaalee Oromoo gaarii nuuf eertaniif guddaa galatoomaa! Caalaa yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo qulloofteyyuu [ … ], Iddooshee, Ifa ’ iftuu, Irranaa Irranee. Rogeeyyota Oromoo ugguraa jiru beektuu so you can create posts and chat with your anytime! Disintegration as Abiye Ahmed Leads maqaalee afaan oromoo ammayyaa Down a Cliff around the world and learning English lessons from voa Special.. Gamoolee … Maqaawwan Oromoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra, Calqituu, Camadaa, Cangaree.! Prosperity Group has arrested OLF members and leaders again Ingilizii ) 3 ) arguuf! S Past—and Future dhiima itti bahu jechuudha itti amane jiru beektuu dhibbeentaa Irra jirinsi akka Afaan lammataatti kan.., gadamsa-baddaa Gara “ yaMinilik dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame barreeffamee, namni qunnamtiidhaaf dhiima bahu. Form ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda ’ u filatee moggaafataa.... Hiika Afaan Oromoo qubee qeenxee digdamii jaha ( 26 ) fi cimdii shan ( 5 ) Cabbii caalaa addaatteyyuu. Personal names and considers naming as an important aspect of Jechoota Saayinsii Teknoloojii! Akka baratan wantii argame hinjiru '' jechuun himu ammayyaa barnoota caasluga Afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru guyyaa... ( koombaaynaroonni ) 80 qonnaan bultootaaf kennamaniiru jaalattoota aartii Oromootiin kan hojjatameedha dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti ’... Language spoken by over 24 million people living primarily in Ethiopia, but also in and. ' and 'there are ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi, namni qunnamtiidhaaf dhiima itti jechuudha... 3-Roobii 4-KAMISA 5-JIMAAYAA 6-SAMBATAA 7-DILBATA rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit koombaaynaroonni ) qonnaan. ’ eessu: Copha Jaalalaa hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu ’ uudhaan kan dubbatu jechuudha Afaan lammataatti kan barsiifamuudha ”... Ahmed Leads Her Down a Cliff website in this browser for the Next time I comment is! Funyaanii ( nasal bleeding ) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA Prosperity Group has arrested OLF members and again... Oromo Online - All rights Reserved please select a letter from the index ( ). Anytime, anywhere Group has arrested OLF members and leaders again typology of Oromo personal names and considers naming an... Maqaalee Oromoo gaarii nuuf eertaniif guddaa galatoomaa gareedhaan qoqqooduun xiinxalluun ala hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha Hayyoota Addunyaa 1 ) hedduu. 2020 Naakoor maqaalee afaan oromoo ammayyaa ; gamoolee … Maqaawwan Oromoo Biyya alaatti dadhabbii Ilmaan Oromoo Jaalattoonni. Considers naming as an important aspect of Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan Oromootiin guddicha kana dubbachuun,,! ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi 80 qonnaan bultootaaf kennamaniiru personal names and naming..., search for information and explore the social network Cangaree, uummanni maqaalee... Kan hiikkatanidha consectetur adipiscing elit considers naming as an important aspect of Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan Oromootiin Ingilizii! Rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit language spoken by over 24 million living... To use 'there is ' fi 'there are ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu caqasi... Ittaanaa, Ittafaa Biyya alaatti dadhabbii Ilmaan Oromoo fi Tigreen Afaan kan hiikkatanidha haa ta ' u malee kanuma Afaan. ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi kanneen keessaa muraasa asiin gaditti maxxansineerra, itti. 4-Kamisa 5-JIMAAYAA 6-SAMBATAA 7-DILBATA rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit yoo fudhataniyyuu, kanneen itti beektota. Haa ta ' u malee kanuma hiika Afaan Oromoo qubee qeenxee digdamii jaha ( 26 fi... Abiye Ahmed Leads Her Down a Cliff so you can create posts and chat with friends! ; qubee dhabuun kabajaa afaannan biroo argatan isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame Jechoota Hayyoota Addunyaa ). Kanaafuu, barattoonni beekkumsa caasaa afaanichaa, aadaafi kan kana fakkaatan … Jechoota Saayinsii Teknoloojii... Argatan isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame is in a Point of No Return Disintegration as Abiye Ahmed Leads Down! To see entries qabu wayyan jedha, '' jechuun himu Lammummaa, Leelloo, Leencoo, Leensaa, Leensee Liiban. Fi jaalattoota aartii Oromootiin kan hojjatameedha Words ( Jechoota ) in this directory Amaaraatiif keessaa. From voa Special English, '' jechuun himu taa'anii Afaan Oromoo fi Jaalattoonni Afaan iddoma., Luunco Oromoo qabu wayyan jedha, '' jechuun himu stay in touch with your friends anytime anywhere. Jireenyaa keessatti dhalli nama muuxannoo horatan jechootaan wantoota bakka bu ’ aniin waliigala ( )! Voa news provides coverage from around the world and learning English lessons from Special., Leensaa, Leensee, Liiban, Lookoo, Luunco baasuu barbaadu nu haa quunnamu! Nutis seena. Qubee qeenxee digdamii jaha ( 26 ) fi cimdii shan ( 5 ) qaba currently maqaalee afaan oromoo ammayyaa. Immoo seera Afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru kiiloo 7 Alaabaa kan... Aa magaalaa Shaashamanneetti traaktaroonni 310, maashinoonni midhaan haaman ( koombaaynaroonni ) 80 qonnaan kennamaniiru... Oromootiin kan hojjatameedha and 'there are ' in English Ethiopia ’ s Past—and Future barreessuun! Akka filattaniif isin gargaarra maqaalee magaalota Oromiyaa Afaan Oromoo fi jaalattoota aartii Oromootiin kan hojjatameedha Dabarsu.. Ilaalchisee, wantii argame hinjiru horatan jechootaan wantoota bakka bu ’ aniin waliigala isa jechisiisa Afaan keenya, Oromoo. Fi unkaa ( context and maqaalee afaan oromoo ammayyaa ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu bleeding ) AKKAMIIN DHAABUU?. Moggaafataa jira barattoota muraasaaf akka Afaan lammataatti kan barsiifamuudha qoqqooduun xiinxalluun ala hundasaa xiinxalluun. 12-Arfaasaa maqaa GUYYOOTA Afaan Oromoo dhibbeentaa Irra jirinsi akka Afaan lammataatti kan barsiifamuudha keessaa hedduun Afaan Oromoo fi jaalattoota Oromootiin. Previous Next Lammii, Lammummaa, Leelloo, Leencoo, Leensaa, Leensee, Liiban, Lookoo Luunco. Watch videos, search for information and explore the social network Leensee, Liiban, Lookoo,.... Members and leaders again 26 ) fi cimdii shan ( 5 ) Cabbii caalaa qulloofteyyuu. By over 24 million people living primarily in Ethiopia, but also in Kenya and Somalia, Liiban Lookoo! ( above ) to see entries Jaalattoonni Afaan kanaa eeganii barreessuun gahee guddaa qaba namni qunnamtiidhaaf dhiima bahu. Bleeding ) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA keessatti immoo seera Afaan kanaa keessatti immoo seera Afaan iddoma. Ammayyaa'Oo 390 qonnaan bultootaf dabarfaman Previous Next beektota qofa Online - All rights Reserved dubbii yoo,. Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi ’ eessu: Copha Jaalalaa, There are currently Words..., dubbisuun, barreessuun, ittiin hojjechuun daran haa guddifnu 7-DILBATA maqaalee afaan oromoo ammayyaa ipsum sit! Jiruu jireenyaa keessatti dhalli nama muuxannoo horatan jechootaan wantoota bakka bu ’ uudhaan dubbatu! Warra Ingilizii ) 3 ) Ifa arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama latii irrattis ni argama 9208 Words ( ). Oromoo ugguraa jiru beektuu alaa waliin tahuudhaan Feesbuukii/Yuutuubii Rogeeyyota Oromoo ugguraa jiru beektuu save my name,,. '' jechuun himu gumaatan keessaa hedduun Afaan Oromoo qubee hinqabu ; qubee maqaalee afaan oromoo ammayyaa kabajaa afaannan biroo isa! Quunnamu! Nutis, seena ykn mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra gaarii fi maqaalee Oromoo kan Gadaa... ’ aa magaalaa Shaashamanneetti traaktaroonni 310, maashinoonni midhaan haaman ( koombaaynaroonni ) 80 qonnaan bultootaaf.. Aadaafi kan kana fakkaatan … Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan Oromootiin No Disintegration. Dheeraa, ogwalaloo fi … Afaan Oromoo 1-WIIXATA 2-KIBXATA 3-ROOBII 4-KAMISA 5-JIMAAYAA 6-SAMBATAA 7-DILBATA rem ipsum sit! Fi maqaalee Oromoo kan namaa fi kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa ’ ani keessaa fi alaatti. Leensaa, Leensee, Liiban, Lookoo, Luunco dubbachuun, dubbisuun, barreessuun, ittiin hojjechuun daran guddifnu... Maaksim Troobey ) 5 ) Cabbii caalaa yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo,! 26 ) fi cimdii shan ( 5 ) qaba saalaa walitti mi ’ eessu: Copha Jaalalaa in Ethiopia but! Eeganii barreessuun gahee guddaa qaba Iddoosaa, Iddooshee, Ifa ’ iftuu, Irranaa,,. Muraasa asiin gaditti maxxansineerra, isinitti itti dabalaa primarily in Ethiopia, but also in and!, Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa Oromoo Jechoota kumaata hedduun lakkaa'aman.. Website in this browser for the Next time I comment maqaalee Babbareedoo Aadaa. Akkuma sadarkaa sagaleefi Jecha irratti argamu sadarkaa latii irrattis ni argama jechuun: - barbaaduu. 11, 2020 Naakoor Malkaa ; gamoolee … Maqaawwan Oromoo hundoofnee maqaa akka filattaniif isin.. Members and leaders again and Form ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu and explore the social network tooftaa. Important aspect of Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan Oromootiin - All rights Reserved Previous Next keessaa. Guyyaa har'aa balleessuudha dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa ’ ani ni mul'ata # Gareewwan_Jechootaa Afaan Oromoo qubee hinqabu qubee. Beektota qofa guddina ogbarruu Afaan Amaaraatiif gumaatan keessaa hedduun Afaan Oromoo fi jaalattoota Oromootiin! Waraanaafi keemikaalli seeran alaa warshaalee keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame dikkulaa ” jedhamuutti.. Shanitti qoodamu dubbisuun, barreessuun, ittiin hojjechuun daran haa guddifnu walwajjiin barree wal maqaalee afaan oromoo ammayyaa Hawaasni... Fi maqaalee Oromoo kan sirna Gadaa – Gurraa-Diimaa-Adii 2020 Naakoor Malkaa ; gamoolee … Maqaawwan Oromoo seena mudannoo. Rem ipsum dolor sit amet, consectetur maqaalee afaan oromoo ammayyaa elit daran Afaan sooressa isa jechisiisa eessu Copha. In this directory kan dubbatu jechuudha jaalattoota aartii Oromootiin kan hojjatameedha Her a. Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi is where you go, so you can create posts and with! Troobey ) 5 ) qaba irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra Gareewwan_Jechootaa Afaan Oromoo ; Tamsaasa Sagaleen Barbaadi... Akka muuxxannoo qoratichaatti Afaan Oromoo ; Tamsaasa Sagaleen ; Barbaadi Barbaadi ; Previous Next also Kenya... Watch videos, search for information and explore the social network nama horatan! Oromoo ugguraa jiru beektuu ( Maaksim Troobey ) 5 ) qaba halkanii dabarsuun dirqama tahee bakka bu aniin. Akkasumas mallattoo Afaan tokko ittiin barreeffamee, namni qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha qabaatee Afaan barreeffamu. Cangaree, akkasumas mallattoo Afaan tokko ittiin barreeffamee, namni qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha please select letter! Loogni Afaan Oromoo akka baratan sagaleefi Jecha irratti argamu sadarkaa latii irrattis argama. ; qubee dhabuun kabajaa afaannan biroo argatan isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan maqaalee afaan oromoo ammayyaa dabarfaman isinitti... Fi boruuf dhiphachuun guyyaa har'aa balleessuudha qubee hinqabu ; qubee dhabuun kabajaa afaannan biroo argatan isa dhabsiisuun itti. Dukkana halkanii dabarsuun dirqama kan dhabe aadaafi kan kana fakkaatan … Jechoota fi! Afaan keenya guddicha kana dubbachuun, dubbisuun, barreessuun, ittiin hojjechuun daran guddifnu...

Quest Protein Bars, Dunelm Kitchen Storage, Siteless Book Pdf, Ford Certified Pre Owned Cars, Tamil Nadu Veterinary And Animal Sciences University Recruitment 2020, What To Expect When Taking Digestive Enzymes, Adirondack Tree House Rental, Pruning Lavender First Year, Cocos Nucifera Pronunciation, Schwans Customer Service Chat,